מבזק מס מספר 781 - 

מיסוי ישראלי  8.5.2019

חוק עידוד השקעות הון – שינוי מבנה עסקי בחברה הזכאית להטבות מס לפי חוקי עידוד - 8.5.2019

קבוצות חברות רבות, ישראליות ובינ"ל, מחזיקות חברות תעשייתיות אשר בבעלותן מפעלים תעשייתיים (להלן – הקבוצה) הנהנים מהטבות מס הניתנות להן במסגרת חוקי עידוד שונים כגון: חוק עידוד השקעות הון (להלן – חוק העידוד), חוק האנג'לים (לעניין "חברת מטרה" ו"חברה מתחילה" כהגדרתם בחוק) וחוק עידוד תעשייה (מיסים).
לעיתים קרובות, עקב שינויים עסקיים, משפטיים וכלכליים ו/או שינויים רגולטוריים בארץ או בעולם, נדרשות חברות אלו לערוך שינויים והתאמות למבנה העסקי שלהן. במסגרת שינויים והתאמות אלה נדרשות החברות להעביר נכסים ו/או פעילויות שלהן מחברה אחת לחברה אחרת בקבוצה, ואף לעיתים מחברה ישראלית אחת בקבוצה, לחברה זרה שבשליטת הקבוצה.
כמובן שלשינויים כאמור ישנן השלכות מס בלתי מבוטלות בכמה היבטים, כגון: הערכות שווי, מחירי העברה, שינוי מודל עסקי, ועוד.
היבט חשוב נוסף שיש לקחת בחשבון בעת שינוי מודל עסקי שכזה הוא בעניין שימור הטבות המס החלות על החברות בקבוצה ערב השינוי. נושא זה קיבל ביטוי לאחרונה במסגרת חוזר מ"ה מס' 15/2018 שפרסמה רשות המיסים בנושא – שינוי מבנה עסקי בקבוצות רב לאומיות (התייחסנו לחוזר זה בהיבט המיסוי הבינ"ל במבזקנו מס' 775, 757 ו- 758).
למשל, שינוי מבנה עסקי כאמור יכול להשפיע על סיווג ההכנסות המוטבות/המועדפות/הטכנולוגיות של החברה כהגדרתן בחוק העידוד או על מיקומם של נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים – דברים העשויים לגרום לחברה שלא לעמוד בתנאי חוקי העידוד השונים הדרושים לצורך קבלת הטבות המס, עד כדי איבודן לחלוטין.

נביא מספר דוגמאות לכך:
1. העברת פעילות ייצורית לחו"ל, כולה או חלקה, תפגע בהטבות מס של החברה מלהיות "מפעל תעשייתי" כהגדרתו בחוק עידוד תעשיה (מיסים) – לעניין איחוד דוחות מס בין חברות אם ובת בקבוצה ו/או הפחתת פטנט/ידע עפ"י סעיף 2 לחוק האמור, וכן תפגע בהטבות המס של ה"מפעל התעשייתי" כהגדרתו בחוק העידוד לעניין מפעל מאושר/מוטב/מועדף – לעניין שיעורי המס חברות ו/או מס דיבידנד וניכוי הוצאות פחת מואץ.

2. מכירת או העברת נכסים לא מוחשיים מוטבים לחברה אחרת בקבוצה, במסגרת שינוי המבנה העסקי, עלול לגרום לאיבוד הטבות של מפעל טכנולוגי מועדף.
כאן המקום לציין, כי רווח הון, ככל שנצמח, בגין מכירה כאמור, אינו זכאי להטבות המס מכוח חוק העידוד (אלא במקרה חריג בהתאם לתנאים במפעל טכנולוגי מועדף).

3. העברת נכס בלתי מוחשי מוטב מהחברה, מקבלת הטבות המס, לחברה אחרת, תוך שינוי הכנסותיה למשל מתמלוגים ממתן זכות שימוש בידע/תוכנה במפותח בחברה, להכנסות ממתן שירותי מו"פ ע"ב COST+, יכול להשפיע על הטבות המס של מפעל מועדף או מפעל טכנולוגי מועדף עפ"י חוק העידוד.
במקרה זה, לעניין מפעל מוטב/מועדף – הטבות המס יהיו רלוונטיות רק במידה ומדובר בשרותי מו"פ תעשייתי הניתנים לתושב חוץ ובתנאי שישנו אישור מאת ראש המינהל למו"פ תעשייתי שבמשרד הכלכלה. לעניין מפעל טכנולוגי מועדף – יש לוודא כי עדיין הספקת שירותים כאמור בסיכון מוגבל נכללים בהגדרת "הכנסה טכנולוגית" שבחוק העידוד.
כאן המקום לשקול בעת בחינת שינוי המודל העסקי האם למכור/להעביר את הנכס הלא מוחשי לחברה אחרת בקבוצה או להשאירו בחברה, תוך מתן זכות שימוש לחברה האחרת.

לאור האמור, במידה ובמסגרת שינוי מבנה עסקי מעורבות חברות החלות עליהן הטבות מס מכוח חוקי העידוד השונים, אנו ממליצים לבדוק היטב כי עצם שינוי במבנה העסקי לא יפגע בעמידתן בתנאים הדרושים לקבל הטבות המס, מכאן ואילך.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה