מבזק מס מספר 781 - 

ביטוח לאומי  8.5.2019

שינוי מעמד ל"עובדת עצמאית" – מחייב תשלום מיידי, אחרת יישללו דמי לידה וגמלה לשמירת היריון - 8.5.2019

רינה בת 30, נשואה, הייתה רשומה במוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל) כמבוטחת שאינה עונה להגדרת "עובד עצמאי" משנת 2014, ופטורה מתשלום דמי ביטוח.
ביום 1.2.2019 רינה שלחה למל"ל טופס שינוי סיווג, וביקשה לסווגה כעובדת עצמאית מינואר 2018 ואילך לאור הגידול בהכנסותיה. המל"ל ביקש הוכחות ואסמכתאות כיוון שמדובר בשנה שקדמה לשנה השוטפת, ולאחר בדיקה מהירה אישר את בקשתה ושלח לה הודעת חיוב רטרואקטיבי עם אפשרות לשלם תוך 60 ימים מתאריך 15.2.2019.
רינה שילמה את הדרישה ביום 1.4.2019.
ביום 13.3.2019 רינה ילדה, ולא קיבלה דמי לידה.

רקע חוקי

  • "עובד עצמאי" לפי ההגדרה בחוק הביטוח הלאומי הוא מבוטח שמקיים אחד לפחות מ- 3 החלופות הבאות (ובלבד שאינו עובד שכיר לעניין אותה ההכנסה):

1. מי שעוסק במשלח ידו לפחות עשרים שעות בשבוע בממוצע.
2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום השווה ל- 50% מהשכר הממוצע במשק (5,137 ₪ – 5/2019).
3. עסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע, והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מ- 15% מהשכר הממוצע במשק (1,541₪ – 5/2019).

  • הזכאות לתשלום גמלה לשמירת היריון ודמי לידה והורות מותנית בתשלום דמי הביטוח המלאים לפני היום הקובע, כך שתהיה תקופת אכשרה לזכאות לגמלה.

  • היום הקובע לגמלה לשמירת היריון הוא היום הראשון לשמירת ההיריון.

  • היום הקובע לדמי הלידה הוא היום בו הפסיקה המבוטחת לעבוד בהיותה בהיריון שהסתיים בלידה.

  • תקופת אכשרה לזכאות לדמי לידה עצמאית היא תקופת ביטוח כעובדת עצמאית ששולמו בגינה דמי הביטוח כחוק במשך 10 חודשים מתוך 14 חודשים שלפני היום הקובע, או 15 חודשים מתוך 22 חודשים שלפני היום הקובע. תקופת אכשרה לגמלה לשמירת היריון ולמחצית דמי הלידה היא- 6 חודשים מתוך 14 חודשים לפני היום הקובע.

בקשה לשינוי מעמד רטרואקטיבית
ככלל, בקשה לעדכון מעמד לעובד עצמאי שעונה להגדרה ניתן לבצע מתחילת השנה. ככל שהבקשה היא לעדכון מעמד לתקופות קודמות יותר, יש לצרף לבקשה הוכחות אובייקטיביות.

גמלאות אימהות והורות
מבוטחת שהגישה בקשה לשינוי מעמד מ"עצמאית שאינה עונה להגדרה" ל"עובדת עצמאית שעונה להגדרה", תקבל הודעת חיוב רטרואקטיבית, לתשלום תוך 60 ימים.
עם זאת ואף על פי כן – ככל שלא שולמו דמי הביטוח לפני היום הקובע לקבלת דמי לידה או גמלת שמירת היריון, לא תשולם הגמלה, אלא בנסיבות חריגות של הענקה מטעמי צדק.
מהאמור לעיל ניתן ללמוד ולהמליץ, כי יש חשיבות מכרעת בעדכון מעמד בזמן אמת, וכן – ככל שאושרה בקשת שינוי המעמד והופקה דרישת תשלום, יש לשלמה ללא דיחוי ולא להמתין למועד האחרון שבו מותר להסדיר את החוב, שהוא בדר"כ תוך 60 יום.

גמלאות במקרה של פגיעה בעבודה
להכרה בפגיעה כפגיעה בעבודה יש חשיבות בעיקר לרישום כעובד עצמאי. פיגור בתשלום דמי ביטוח יותר מ-12 חודשים עלול לשלול זכאות לגמלאות באופן חלקי או מלא (בהתאם להוראות סעיף 366 לחוק הביטוח הלאומי).
לרישום המעמד כעובדת עצמאית העונה להגדרה, וגם להסדרת החוב באופן מיידי.

  • חשוב מאוד לא להמתין עם התשלום גם אם מדובר בשלבי היריון ראשונים, מאחר שהמבוטחת עשויה להגיש תביעה לגמלה לשמירת היריון בשל מצב רפואי שמונע ממנה לעבוד, וזכאותה תיבחן ביום הראשון ליציאה ל"שמירת היריון".

  • בית הדין מחמיר מאוד עם מתן זכאות לגמלאות דמי לידה ושמירת היריון, ומזכיר את החובה לשלם את דמי הביטוח לפני הלידה או לפני שמירת ההיריון.

  • יצויין כי גם בעניין הענקה מטעמי צדק דורש ביה"ד המבוטחות, להוכיח "נבצרות" בעניין האפשרות לשלם את דמי הביטוח בזמן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה