מבזק מס מספר 788 - 

מיסוי בינלאומי  27.6.2019

אמנת מס עם אוסטרליה - 27.6.2019

לאחר חבלי לידה ארוכים, ביום 28 במרץ 2019 נחתמה אמנת המס בין ישראל לאוסטרליה אשר נבנתה על בסיס אמנת המודל של ה- OECD ותיכנס לתוקף בתחילת השנה העוקבת לאחר אשרורה בשתי המדינות.

להלן מספר דגשים לגבי האמנה החדשה:
שיעורי ניכוי מס במקור: האמנה החדשה מקלה באופן משמעותי בניכוי במקור בעת ביצוע תשלומים בין שתי המדינות, שכן בדין הפנימי באוסטרליה שיעורי הניכוי מס במקור גבוהים במיוחד (דיבידנדים ותמלוגים בשיעור 30%), וכך גם בישראל (25% עד 30%). להלן שיעורי הניכוי במקור הקבועים באמנה:

  • דיבידנד – האמנה החדשה קובעת שיעור של 5% ניכוי מס במקור על דיבידנד, כאשר מקבלת הדיבידנד היא חברה בעלת שליטה מהותית (מחזיקה במשלמת בשיעור של 10% או יותר לאורך תקופה של 365 ימים לפחות) או ניכוי מס במקור של 15% בכל מקרה אחר (להוציא כמה חריגים).

  • ריבית – שיעורי ניכוי מס במקור מריבית הם %10, ולגבי ריבית הנצמחת על ידי מוסדות פיננסיים או קרנות פנסיה – 5% (בכפוף לתנאים מסוימים).

  • תמלוגים – נקבע שיעור ניכוי מס במקור של 5%, שלא בהתאם להמלצות אמנת המודל של ה- OECD הקובעת פטור מלא ממס במדינת המקור, בדומה לכתוב באמנות האחרונות עליהן חתמה ישראל.

נאמנויות: האמנה החדשה לא הוסיפה להגדרת "אדם" את הנאמנויות כפי שמקובל באמנות עליהן חתמה ישראל בשנים האחרונות (כגון האמנות עם בריטניה, דנמרק ובלגיה). כך, ככל שנאמנות תסווג כתושבת ישראל בהתאם לפרק הנאמנויות בפקודה וכן כתושבת אוסטרליה בהתאם לדיני המס שם, תיתכן בעיית כפל מס שאין לה מזור באמנה. זאת, בפרט, כאשר הפרוטוקול לאמנה משמר במפורש את זכות המיסוי של אוסטרליה על פי דיניה הפנימיים לגבי "נאמנות יוצר" (נאמנות שבה היוצר הוא אוסטרלי, אין נאמן אוסטרלי ומקום ניהולה אינו באוסטרליה). כך למשל, נאמנות המנוהלת מישראל שבה היוצר הוא אוסטרלי, הנאמן והנהנים הם ישראלים – עלולה להיות כפופה לכפל מס!

מס יציאה: האמנה החדשה מאפשרת לישראל למסות תושב ישראל שהופך להיות תושב אוסטרליה במס רווח הון בגין רווח ההון שנצמח עד למועד החלפת מקום מושבו, אם מכירת הנכס בוצעה בתוך חמש שנים לאחר המעבר לאוסטרליה. לכאורה, בתום חמש השנים שלאחר המעבר, ישראל לא תוכל למסות את תושבה לשעבר, וכך גם במקרה ההפוך לגבי אוסטרליה. יש לזכור שמס היציאה הישראלי (סעיף 100א) גורס שאירוע המס המהותי הוא ביום שלפני
ניתוק התושבות, עם זאת יש מקום לפרשנות לפיה אין תחולה לסעיף 100א בחלוף 5 שנים לאור נוסח הסעיף באמנה.

רווחי הון ממכירת מניות שמרבית ערכן נובע ממקרקעין: האמנה מאפשרת לאוסטרליה למסות תושב ישראל בהעברת מניות שיותר מחמישים אחוז מערכן נובעים ממקרקעין הנמצאים באוסטרליה וזאת למשך תקופה בת 365 ימים שלפני ההעברה, וכך גם במקרה ההפוך לגבי ישראל.

תחולת הוראות ה- MLI על אמנת המס החדשה: כידוע, אמנת ה-MLI מהווה כלי לתיקון "גורף" של אמנות למניעת כפל מס בילטרליות, (להרחבה בנושא, ראו מבזקנו מס' 698). להוראות אלו משמעות מכרעת בשל שינוי חלק מהוראות האמנה ופרשנותה. בהקשר לאמנה הנדונה, הוראות ה- MLI כבר נכנסו לתוקף בשתי המדינות ולכן יש לקרוא את הוראות האמנה החדשה בשילוב עם הוראות אמנת ה- MLI שאומצו באופן הדדי ע"י אוסטרליה וישראל.

שימור תחולת הוראות אנטי תכנוניות בדין הפנימי: הוראה חריגה (התואמת אמנם את רוח אמנת ה- MLI) ניתן למצוא בסעיף 1 לפרוטוקול האמנה, הקובע מפורשות שאין באמנה כדי למנוע את החלתה של כל הוראה של חוקי מדינה מתקשרת, שמטרתה למנוע התחמקות והשתמטות ממס, לרבות לגבי הוראות מחירי העברה, כללי חברה נשלטת זרה, נאמנות יוצר (ראו דיון לעיל), כללי חברת משלח יד זרה וסעיף 86 לפקודת מס הכנסה.

חילופי מידע: בעבר, נשמעו קולות כי הקהילה היהודית באוסטרליה התנגדה לכריתת אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאוסטרליה בשל סעיפי חילופי המידע הכלולים באמנות למניעת כפל מס. לאור החתימה על האמנה והשינוי הגלובלי הכולל חילופי מידע אוטומטיים במסגרת ה- CRS החל מיולי 2019, הן ישראל והן אוסטרליה יעבירו דיווחים אחת לשנייה, הן באופן אוטומטי והן על פי בקשות פרטניות.
לאור האמור אנו ממליצים למי שטרם דיווח על נכסים, ו/או חשבונות בנק בבעלותם במדינה האחרת, לפנות לרשות המסים מבעוד מועד להסדרת הנכסים וההכנסות כאמור.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד דני פינק ורו"ח (עו"ד) גדי אלימי, ממשרדנו.

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה