מבזק מס מספר 789 - 

מיסוי בינלאומי  4.7.2019

מתי עולה חדש ידווח על חברה בית, משפחתית או חברה להחזקת נכסי נאמנות? - 4.7.2019

במבזקים מס' 785 ו- 786 דנו בהיערכות הנדרשת של תושב חוזר ותיק ועולה חדש ("יחידים מוטבים") אשר זה עתה סיימו, או עתידים לסיים בקרוב את תקופת ההטבות. כידוע, יחיד מוטב פטור על כלל הכנסותיו המופקות מחוץ לישראל במשך 10 שנים מהיום שהיה לתושב ישראל. כמו כן, יחיד מוטב פטור מדיווח על הכנסותיו מחוץ לישראל ועל נכסיו שמחוץ לישראל, לרבות החזקותיו בחברות זרות, במשך 10 שנות ההטבה.
במבזק זה נתייחס למועד הדיווח על חברות זרות שהיחיד המוטב מבקש לסווגן כחברות "מיוחדות" לצורכי מס בישראל – חברה מסוג LLC המבקשת להיחשב לשקופה, חברה להחזקת נכסי נאמנות, חברה משפחתית וחברת בית.
המשותף לכל אותן חברות הוא, שניתן לסווגן ככאלו על אף היותן חברות שהתאגדו מחוץ לישראל (בתנאים הקבועים בפקודה), אך הבחירה במעמדן המיוחד כפופה להגשת בקשה בטווח זמנים מוגדר. עד לתום תקופת ההטבות, למרות הימצאו של היחיד המוטב ברשת המס הישראלית, פטר אותו המחוקק כאמור לעיל מכל דיווח על נכסיו מחוץ לישראל לרבות החזקותיו בחברות הזרות ואף ביטל את מבחן השליטה והניהול על עסקי חברות אלו. למעשה, לאורך תקופת ההטבות אין לרשות המסים כל עניין או מידע על החברה הזרה והכנסותיה (ככל שהופקו בחו"ל).
לגבי חברה מסוג LLC שהיחיד המוטב מבקש לסווגה כשקופה עפ"י חוזר 5/2004, הרי שהוראות החוזר קובעות שיראו בנישום כאילו ביקש להפעיל את הוראות החוזר אם יישם את הוראותיו עם הגשת הדוח הראשון לפקיד השומה. לאור העובדה שהיחיד המוטב היה פטור מדיווח על החזקתו ב- LLC (ואולי פטור בכלל מהגשת דוח שנתי בישראל) עד לתום תקופת ההטבות, ראוי וסביר לפרש שיראו תנאי זה כמתקיים, אם ידווח על ה- LLC ויבקש להחיל על עצמו את הוראות החוזר, בדוח לשנת המס בה הסתיימה תקופת ההטבות.
ניתן למצוא תימוכין לעמדה זו גם בהחלטת מיסוי 114/06 בה נדון מקרה של תושב חוזר רגיל (ההחלטה משנת 2006) המחזיק בחברה מסוג S-Corp (גם היא שקופה למס בארה"ב); בהחלטה נקבע שרווחים המחולקים על ידי החברה ייחשבו כדיבידנד ויהיו פטורים ממס במשך חמש שנות הפטור, כאשר בסופן יהיה רשאי לבקש כי הכנסות החברה ימוסו בידיו כהכנסתו בשיעורי המס החלים על יחיד וכן, לקזז מהמס כאמור מס שיחול בארה"ב.
לגבי חברה משפחתית וחברת בית, כידוע, לאחר תיקונים 197 ו- 245 לפקודה, נקבע בין היתר כי על מנת להחיל את הוראות משטר המס המיוחד של חברה משפחתית וחברת בית, יש להודיע על הבחירה בו בתוך שלושה חודשים ממועד התאגדות החברה. הואיל ועד לתום תקופת ההטבות, לא היו החברה ובעליה כפופים למס או דיווח בישראל, לא בשל הכנסות החברה ולא בשל דיבידנד המחולק ממנה, וממילא לא היה טעם (או סמכות שלטונית במקרים מסוימים) לדרוש הודעה מבעלי החברה על הבחירה, לדעתנו, גם במקרה זה, ראוי ליתן פרשנות מקילה בכל הנוגע למועד הבחירה על ידי יחיד מוטב שמקים חברה זרה בתקופת ההטבות (קל וחומר אם הייתה לו חברה זרה קודם לעלייתו או חזרתו ארצה).
נוסיף, כי מדברי ההסבר לחוק ההסדרים עולה, שהטעם העיקרי למגבלת הזמן הקשיחה בעניין מתן ההודעה הוא: "לסגור פרצות ולמנוע תכנוני מס שהמדינה מפסידה בשלהם סכומי כסף ניכרים". נציין, כי הנסיבות העובדתיות והכלכליות המאפיינות את החשש שהוביל לתיקונים 197 ו- 245 אינן מתקיימות במקרה של יחיד מוטב (לדיון נוסף בנושא השקפה מאוחרת של חברה משפחתית, ראה מבזקנו מס' 700).
לגבי חברה להחזקת נכסי נאמנות (חברה המחזיקה בנכסי הנאמן בעבור הנאמן), על התאגדותה ומעמדה ככזו יש למסור הודעה לפקיד השומה בתוך 90 ימים מיום ההתאגדות. גם במקרה זה, ראוי ליתן פרשנות מקילה בכל הנוגע למועד הבחירה על ידי "נאמנות מוטבת" המחזיקה בחברה כאמור, כפי שכבר עשתה במקרים אחרים – למשל: הודעה מאוחרת על יצירת נאמנות על ידי יוצר שעלה לישראל, רק בתום תקופת ההטבות (סעיף 75טז1 לפקודה); הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות בבעלות נאמנות תושבי חוץ אשר יכולה להימסר תוך 91 ימים ממועד ההשקעה בנכס בישראל או הפקת הכנסה בישראל (במקום 90 ימים ממועד התאגדות החברה).
ראוי ומבורך אם רשות המסים תפרסם הוראה מקילה בעניין מועדי הדיווח במקרים מיוחדים המפורטים לעיל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) גדי אלימי או לרו"ח אייל כרמי, ממשרדנו.

 

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה