מבזק מס מספר 791 - 

מיסוי בינלאומי  18.7.2019

מחירי העברה. מה עליך להצהיר לרשות המסים ? טופס חדש לדוח - 18.7.2019

לאחרונה פורסם טופס 1385 החדש המשמש כנספח לדוח השנתי (הצהרה על עסקה בין- לאומית) (להלן: הטופס). בהוראת ביצוע 6/2019 ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות, צוין, בין היתר, כי טופס 1385 הוחלף. הטופס הוא הצהרה על עסקאות בינלאומיות ומהווה כלי בידי רשות המיסים לאתר ולהתמודד עם עסקאות בינלאומיות באותם מקרים בהם מעורבים צדדים קשורים.
נציין, כי קיים טופס חדש נוסף (מספר 1485) הרלוונטי למקרים של הלוואות המהוות עסקה בינלאומית לפי סעיף 85א(ו). מדובר בהלוואות שלגביהן ניתן שלא לנקוב בריבית שוק בתנאים מסוימים (הלוואות "נחותות" שאינן ניתנות לפירעון משך 5 שנים לפחות ושאינן צמודות). הלוואות אחרות כפופות לסעיף 85א, יש לנקוב לגביהן בריבית שוק ויש לדווח עליהן במסגרת הטופס החדש (1385).
כזכור, פרסמה רשות המיסים שני חוזרי מס הכנסה בנושא מחירי העברה: חוזר 11/2018 העוסק בפעילות הקשורה בהפצה בסיכון גבוה (הפצה מקיפה), הפצה בסיכון נמוך ופעילות שיווק עם תמחור של מרווח לפי עלות. חוזר 12/2018 הקובע מסלול ירוק לעומדים בטווח הרווחיות שנקבע ע"י רשות המיסים כאשר לעומדים בתנאים תינתן הקלה בדרישות הדיווח (חקר שוק). האחרון עוסק בפעילות הקשורה בהפצה בסיכון נמוך, פעילות שיווק עם תמחור של מרווח לפי עלות וכן שרות עם ערך מוסף נמוך (להלן: החוזר).
בטופס החדש נדרש מילוי אקטיבי של מספר אפשרויות בחירה בעניין החלה או אי החלה של החוזר. בחירה בתחולת החוזר, תפטור מצורך בעשיית סקר שוק מלא.
להלן עיקרי השינוי בטופס:
בסעיף פרטי הנישום והצד הקשור:
1. תוספת פרטי הצד הקשור לעסקה עם חלוקה לקטגוריות: שם, כתובת, ומספר זיהוי לצרכי מס בחו"ל – במקום שאלה פתוחה בטופס הקודם עם הערת הנחייה, נדרש זיהוי מלא של הצד הקשור לרבות כתובתו.
בסעיף פרטי העסקה:
2. תיאור העסקה – למען הסר ספק, יש לדווח ולציין אם מדובר בהכנסה או בהוצאה.
3. השיטה שננקטה – בטופס הקודם אמנם לא הוזכרה השיטה בקטגוריה נפרדת אך כן הוזכרה כחלק ממחיר העסקה בחלק ההערות. נראה כי ברשות המיסים רוצים לוודא שהמדווח יצהיר על יישום תקנות מחירי העברה כשהוא אף מפנה לכך.
4. שעור הרווחיות – המדווח יצהיר האם עמד בתנאי חקר שוק בהתאם לתקנה 2 לתקנות מחירי העברה.
5. סכום העסקה התווספה ההערה "כפי שמופיע בדוחות הכספיים" – הצורך באימות בין המדווח בטופס לדוחות הכספיים נובע, בין היתר, בעקבות הפסיקה של בית המשפט העליון ע"א 943/16 בעניין קונטירה טכנולוגיות בע"מ בנושא אופציות לעובדים בחברות בישראל המדווחת בשיטה של קוסט פלוס.

בסעיף מחיר העסקה:
6. יש לציין האם מחיר העסקה עומד בתנאי החוזר לפי השיטה הנבחרת (שירותי ערך נמוך, שרותי שיווק או שירותי הפצה) – מדובר ברשימה סגורה ובה יש לציין אם הוראות החוזר יושמו או לא.
בסעיף הצהרה:
7. חתימה – הצהרה כי כל הפרטים בטופס נכונים שלמים ומדויקים והחתימה תהיה אישית של בעל תפקיד בשם התאגיד.
לסיכום, מדובר בקפיצת מדרגה בכל הקשור לרמת הדיווח, ההסתמכות על הדו"ח הכספי ואחריות המדווח במיוחד כאשר על מגיש הדו"ח להכריע מראש בעסקאות מסוימות האם הוא עומד בתנאי החוזר או לא, הכרעה הכפופה לעיתים לפרשנות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אייל כרמי ולשאר הצוות הבינלאומי, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה