מבזק מס מספר 792 - 

מיסוי בינלאומי  25.7.2019

גילוי מרצון – מיסוי ה"קרן" בידי רשות המיסים במסגרת הליך גילוי מרצון, לגיטימית - 25.7.2019

בעשור האחרון רבו המקרים בהם תושבי ישראל ביקשו להסדיר מול רשות המיסים, את נכסיהם המוחזקים בחו"ל, וההכנסות שנצמחו מהם, אשר לא דווחו לה קודם לכן.
מסגרת הדיווח האמורה נעשתה בד"כ באופן של פנייה פורמאלית לרשות המיסים וזאת בהתאם ל"נוהל גילוי מרצון" אשר השתנה במהלך השנים, הוארך מדי פעם, ואף אפשר הגשת פניות וניהול מו"מ באופן אנונימי – עד לשלב ההגעה להסדר.
משרדנו היה מעורב בפניות והסדרים רבים מאוד והיה עד במהלך השנים לשינוי אשר חל בקשר לנושא מהותי ביותר בהסדר והוא – האם יש להטיל מס על ה"קרן" של הכספים, ואם כן – מהו שיעור המס שיוטל.
נושא הטלת מס על הקרן נדון בפסק דין שניתן ביום 14.7.2019 בעניין נוקראי (ת"צ 5356-05-16), במסגרתו נדחתה הבקשה להכרה בתביעה כתביעה ייצוגית. ביסוד הבקשה טען המבקש כי אין להטיל מס בגין שנות מס שהתיישנו, דהיינו בגין שנות מס שקדמו ל- 10 שנים טרם מועד הדיווח.
ביהמ"ש דחה את בקשת המבקש להכרה בתביעה כייצוגית, בין היתר לאור העובדה כי לא הצליח למצוא ולו נישום אחד שהיה מוכן לשמש כ"תובע מייצג", וזאת למרות עדותו של המבקש על עצמו כמי שטיפל בפניות רבות לגילוי מרצון…
בעניין ההתיישנות קבע ביהמ"ש בין היתר:

  • אין לערב מין שאינו במינו – דהיינו אין להסיק מקביעת התיישנות על עבירה פלילית בגין העלמת הכנסות שהופקו לפני למעלה מ- 10 שנים, לעניין התיישנות אזרחית (גביית המס).

  • למרות האמור, רשות המיסים אינה רשאית לגבות מס ללא שום מגבלת שנים, על הרשות חלות מגבלות הסבירות ובתנאי שהיא עומדת בכללי המשפט המנהלי. בנושא זה מציין השופט כי הנישום מקבל תמורה ניכרת בדמות חסינות מפני העמדה לדין פלילי, ולפיכך הדרישה להטיל מס גם על הכנסות שנוצרו לפני למעלה מ- 10 שנים נופלת במתחם הסבירות.

  • ההתיישנות לא תחול גם לגבי מי שהגיש דו"ח אולם לא כלל בו חלק משמעותי מהכנסותיו.

    השופט מתייחס לכך כי בקבלת הבקשה, תוך שמירה על החסינות מפני העמדה לדין טמונה הפרה בוטה (ההדגשה במקור!) של האיזון העדין העומד בבסיס הליך הגילוי מרצון וכי דרישה זו נגועה בחוסר תום לב.

    אנו סבורים כי קיימת בשורה בפסק הדין (המשך למה שנקבע בפס"ד אהרונוב יוסף יצחק), למרות דחיית הבקשה, וזו לגבי אפשרות המיסוי לגבי הכנסות בשנים שהתיישנו. מהפסק עולה כי ככל שמדובר בהליך גילוי מרצון שבגינו ניתן חיסיון מהעמדה לדין פלילי, הרי שמיסוי הקרן שמהותה מיסוי הכנסות משנים שקדמו לעשר שנים, לגיטימי. לא כך הדבר לדעתנו בהליך שומות אזרחי רגיל, וכל עוד לא הורשע הנישום בפלילים, או שילם כופר, לא יישומו ורשות המיסים לא תהא רשאית להטיל מס על השנים שהתיישנו. וודאי האמור לגבי מקרים בהם המדובר באי דיווח על ההכנסות בעבר, שמקורו בשגגה או כי אין מקורו בתכנון ובכוונה מוקדמת.

    בהזדמנות זו נזכיר כי תכנית הגילוי מרצון הנוכחית עומדת להסתיים בסוף 2019 וכבר הודיע מנהל רשות המיסים כי לא צפויה הארכה או תכנית חדשה. הציבור מוזמן לפנות לייעוץ בנושא ככל וקיימים חשבונות בנק או נכסים אחרים אשר לא דווחו לרשות המיסים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס ולשאר חברי הצוות הבינלאומי, .ממשרדנו.

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה