מבזק מס מספר 798 - 

מיסוי בינלאומי  5.9.2019

בחו"ל אפשר מה שבארץ אי אפשר - 5.9.2019

הוראות פקודת מס הכנסה בקשר לקיזוזי הפסדים ידועות באפשרויות הדלות והמצומצמות שלהן. כך למשל, הפסד מ"עסק" ניתן לקיזוז כנגד כל הכנסה שהיא בשנת המס, אולם אותו הפסד שלא קוזז ומועבר לשנה העוקבת יקוזז רק כנגד הכנסות מעסק, משלח יד או "רווח הון בעסק או משלח יד". קיימת גם הוראה לפיה ניתן לקזזו, בתנאים מסוימים, גם כנגד הכנסת שכר.
מה לגבי הפסדים שמקורם בהכנסות פאסיביות – הפסדים משכירות או מריבית (כאשר נלקחו הלוואות למימון הריבית) או הפסדים "פאסיביים" אחרים? הפסדים כאלו ברובם (להוציא הפסדי שכירות שניתן לקזז כנגד רווח הון מהנכס המניב) "ייזרקו לפח" ולא יקוזזו – לא בשנה השוטפת ולא בשנים העוקבות.
וכל זה למה? למה לא יאפשרו לקזז הפסד אמיתי כנגד רווח אחר, ומדוע הכנסה מועברת מ"עסק" לא תקוזז כנגד הכנסת משכירות למשל או מהכנסות ריבית, דיבידנד וכו'? למחוקק פתרונים. ולא רק זו, כמובן שההגדרות של "עסק" מתבססות על פסיקה וגם קביעת הסיווג האמורה איננה קלה.
במסגרת הרפורמה במס משנת 2003, הוספו הוראות קיזוז הפסדים אשר מקלות את המגבלות המתוארות, אולם זאת רק בקשר לפעילות מחוץ לישראל. כך למשל:

 • הפסד שמקורו בהכנסה פסיבית בחו"ל יקוזז כנגד הכנסה פסיבית בחו"ל. לדוגמא, הפסד מריבית יקוזז כנגד הכנסה מתמלוגים או הפסד מדיבידנד יקוזז כנגד הכנסה משכירות וכו'. ראינו כי בחו"ל ידו של המחוקק קמוצה פחות בעניין קיזוז הפסדים פסיביים. הפסדים כאלו ניתנים להעברה ובתנאי שיקוזזו כנגד הכנסות מחוץ לישראל.

 • הפסד מעסק בחו"ל, ניתן בנסיבות מסוימות (עסק עם שליטה וניהול מישראל) להיות מקוזז כנגד הכנסה חייבת שמקורה בישראל.

  המגבלות ה"רגילות" יחולו גם לגבי חו"ל, והכוונה היא לכך שהפסד יקוזז רק אילו במקרה ובמקום ההפסד היה רווח היה זה, חייב במס. הפסד שנוצר מהכנסה שהייתה פטורה ממס – לא יקוזז. תנאי נוסף הוא – דרישת הגשת דוח לפקיד השומה בשנת היווצרות ההפסד.

  שאלות לא מעטות עשויות להתעורר גם כאן:

 • קביעת סיווג ההכנסה – "עסק" או לא, ואם "עסק" – האם הוא עסק שהשליטה והניהול בו מופעלים מישראל?

 • מיקום ההפסד (בישראל או בחו"ל) לא תמיד פשוט לקביעה. לדוגמה – הכנסת ריבית בחו"ל, כאשר הוצאות הריבית אשר גורמות להפסד, שולמו בישראל על הלוואה מגוף ישראלי.

 • תנאי לקיזוז הפסד הוא הגשת דוח לפקיד השומה בהתאם לסעיפים 131 ו- 132. סעיפים אלו נוקבים במועד הנדרש, להגשת הדוח…

  ולמרות השאלות האמורות, ראינו כי המחוקק "פתח" את אפשרויות קיזוז ההפסדים באופן כלכלי והוגן לגבי מי שהפסדיו נוצרו מחוץ לישראל.

  אנו קוראים לרשות המיסים לשלב במסגרת תיקוני חקיקה צפויים את האפשרות לבצע קיזוזי הפסדים מפעילות כלכלית אמתית גם בישראל, ובינתיים ללקוחותינו – מומלץ לבחון היטב נושא קיזוז הפסדים, מקום הפקת ההכנסות וסיווגן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס ולשאר חברי הצוות הבינלאומי, ממשרדנו.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה