מבזק מס מספר 798 - 

מיסוי ישראלי  5.9.2019

מע"מ – היבטי מע"מ חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות - 5.9.2019

ביום 25 באוגוסט 2019 פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה ומע"מ 7/2019 בנושא חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבת מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז – 2016 (להלן: "החוק").
במבזק 681 סקרנו בהרחבה את עיקרי הוראות החוק. במבזק זה נרחיב בעניין היבטי מע"מ. נציין כי הוראת הביצוע קובעת כי האמור בה מחליף את הנחיות רשות המסים בעניין מע"מ משנת 2011 בעניין זה. ראה מבזק 644 בנדון.

חבות במע"מ בשל מכירת חשמל
צרכן ביתי (יחיד או ועד בית), אשר כל עסקאותיו הן מכירת חשמל, ואשר מחזור עסקאותיו אינו עובר את תקרת הפטור של "עוסק פטור", אין רואים אותו כ"עוסק" לפי חוק מע"מ ולכן הוא פטור מרישום, מניהול פנקסים ומהגשת דו"ח תקופתי.
לעומת זאת, צרכן ביתי, אשר מחזור עסקאותיו עולה על תקרת "עוסק פטור", עליו להירשם כעוסק מורשה, להוציא חשבוניות מס לקונה באופן שוטף, ולשלם את המס הנובע.
מי שרשום כ"עוסק" שלא בשל מכירת חשמל, עפ"י תקנה 9 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) יש לצרף את מחזור עסקאותיו השנתי הצפוי בשל מכירת חשמל למחזור העסקאות השנתי הקיים, ולפעול כדלקמן:
כאשר מחזור העסקאות השנתי הצפוי בשל כלל עסקאותיו לא עולה על תקרת "עוסק פטור" – יישאר עוסק פטור.
במידה ומחזור העסקאות השנתי הצפוי בשל כלל עסקאותיו יעלה על תקרת "עוסק פטור" הקבועה לאותה שנה, יש לשנות את רישומו לעוסק מורשה, משכך עליו להוציא חשבוניות מס בשל כלל עסקאותיו לרבות עסקאותיו ממכירת חשמל באופן שוטף, ולשלם את המס הנובע.

ניכוי מס תשומות
עוסק פטור אינו רשאי לנכות מס תשומות בשל רכישת המיתקן הפוטו-וולטאי והחזקתו, וזאת בהתאם להוראות סעיף 41 לחוק מע"מ.
עוסק פטור, אשר רישומו שונה לעוסק מורשה בשל עסקאות מכירת חשמל כאמור לעיל, וכן עוסק מורשה, יהיו רשאים לנכות מס תשומות בשל רכישת המיתקן הפוטו-וולטאי והחזקתו בשיעור של 25% בהתאם להוראות תקנה 18(ב)(3) לתקנות מע"מ מאחר ועיקר השימוש במיתקן הפוטו- וולטאי הינו לצרכים פרטיים.
היבטי החבות במע"מ של מלכ"ר, אשר רוכש מיתקן פוטו- וולטאי לשם הפקת חשמל
מלכ"ר, אשר רוכש מיתקן פוטו-וולטאי להפקת חשמל, וסך צריכת החשמל השנתית שלו עולה על סך יכולת הייצור השנתית של המיתקן הפוטו-וולטאי שרכש, יש לראות בפעילות של ייצור ומכירת החשמל על ידו חלק מפעילותו המלכ"רית.
מלכ"ר שסך צריכת החשמל שלו נמוכה מיכולת הייצור השנתית של המתקן – הרי שלעניין סיווג הפעילות יחולו המבחנים שנקבעו בפס"ד ע"א 767/87 עמותת "בשערייך ירושלים, ולפיכך על מלכ"ר כאמור לפנות להנהלת רשות המיסים לשם בחינת הסיווג של הפעילות האמורה.

החבות במע"מ בשל הכנסות מהשכרת מקרקעין
במקרה בו צרכן יחיד משכיר מקרקעין כגון גג של מבנה, ליזם הרוכש מיתקן פוטו-וולטאי לשם הפקת חשמל ומכירתו, יחולו הכללים הבאים:
יחיד שכל עסקאותיו הן השכרה לצרכן ביתי של מקרקעין, שעליהם מיתקן פוטו-וולטאי, ומחזור עסקאותיו השנתי אינו עולה על תקרת עוסק פטור – אין רואים אותו כ"עוסק" ולכן הוא פטור מרישום, מניהול פנקסים ומהגשת דו"ח תקופתי.
לעומת זאת יחיד, אשר בנוסף לעסקאותיו מהשכרת מקרקעין הינו בעל עיסוק אחר, לא יחולו ההוראות המקלות בחוק. אמנם בהו"ב מצויין שבמקרה כאמור תחול חובת רישום כעוסק, ניהול פנקסים והגשת דו"ח תקופתי, אך ניתן להניח שהכוונה היא כי לא יחול פטור מניהול פנקסים והגשת דוח תקופתי, אך מאידך עצם חובת הרישום כעוסק תיבחן לאור היקף כלל עסקאותיו.

השכרת מקרקעין ע"י מלכ"ר
השכרה נכללת בהגדרת "מכר" בסעיף 1 לחוק מע"מ. בנוסף, השכרת מקרקעין על ידי מלכ"ר לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי הינה בבחינת "עסקת אקראי" במקרקעין כהגדרתה בסעיף 1 לחוק מע"מ, לפיכך על המלכ"ר לדווח על עסקה זו באמצעות דו"ח שעליו להגיש בהתאם לתקנה 15א לתקנות הרישום ולשלם את המע"מ הנובע בגינה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטנית) ענבל שני, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה