מבזק מס מספר 810 - 

ביטוח לאומי  19.12.2019

מי שהופסקה לו קצבת נכות כללית בשל הכנסות, עשוי להיות פטור מדמי ביטוח לאומי, במשך 3 שנים - 19.12.2019

משה מקבל קצבת נכות כללית מלאה, שנקבעה לצמיתות, במשך חמש שנים רצופות. בכל השנים האלה משה עבד במשרה חלקית והיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, לאחר שהביא למעסיק אישור שהוא מקבל קצבת נכות כללית מלאה לצמיתות. מעסיקו ניכה ממנו רק דמי ביטוח בריאות.
לפני כשנה, משה הגדיל את היקף העבודה למשרה מלאה ומשכורתו החודשית עלתה לכ-15,000 ₪. בשל הכנסתו זו, הפסיק משה לקבל את הקצבה. ממשכורתו זו שילם וניכה מעסיקו דמי ביטוח לאומי בשיעורים רגילים (נוסף על דמי ביטוח הבריאות). ולא היא !!.

רקע חוקי
קצבת נכות כללית משתלמת לתושב ישראל, עד גיל פרישה, שבשל ליקוי רפואי צומצם כושר ההשתכרות שלו, כמפורט בחוק (וזאת אף שלא בעבודה, או בגין פגיעה שלא הוכרה כ"פגיעה בעבודה"), והוא אינו מקבל בשל נכות זו קצבה אחרת מהמוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל).
הזכאות לקצבת נכות כללית מותנית במבחני הכנסה מעבודה או ממשלח יד. ככל שההכנסה מעבודה או ממשלח יד גבוהה יותר, הקצבה פוחתת, עד שמפסיקה לחלוטין, לפי הכללים שבתיקון לרון.

סעיף 351 לחוק הביטוח הלאומי קובע לעניין קצבת נכות כללית, כדלקמן:
נכה שמקבל קצבת נכות כללית מלאה (בדרגת אי כושר של 75% או 100%) לתקופה של 12 חודשים לפחות, או לצמיתות, פטור מניכוי דמי ביטוח לאומי מהמשכורת, אם הוא עובד שכיר.
המעסיק משלם דמי ביטוח לאומי נמוכים (לענף נפגעי עבודה ולענף זכויות עובדים בעת פשיטת רגל או פירוק המעסיק).
עובד עצמאי משלם דמי ביטוח בריאות ודמי ביטוח לאומי לענף נפגעי עבודה בלבד.
אין בחוק ביטוח בריאות ממלכתי פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות. דמי ביטוח בריאות מנוכים מהמשכורת של העובד, או משולמים על ידי העובד העצמאי בהתאם להכנסתו.

סעיף 220א לחוק הביטוח הלאומי קובע, כדלקמן:
מבוטח שהיה זכאי לפטור מדמי הביטוח הלאומי ואשר חדלה להשתלם לו הקצבה בשל הכנסה גבוהה, ימשיך לקבל את כל ההטבות שמגיעות לו, לרבות פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי, במשך תקופה של 36 חודשים נוספים, כמפורט בסעיף.

יישום החוק בפועל

 • למיטב ידיעתנו ובדיקתנו, קיים חוסר מודעות אצל ציבור המבוטחים. התרשמנו, שעובד שפסקה קצבתו כאמור אינו יודע על המשך זכאותו לפטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי.

 • חוסר המודעות קיים גם בידי המעסיקים השונים, שגם הם נהנים מהחלת ההטבה.

שיעורי דמי ביטוח לעובד שכיר הזכאי לפטור
להלן פירוט שיעורי דמי הביטוח הלאומי שמשלם המעסיק ושיעורי דמי ביטוח הבריאות שהמעסיק מנכה מהעובד הזכאי לפטור האמור, לרבות במשך 36 החודשים העוקבים לאחר שהפסיק לקבל את הקצבה בשל הכנסות גבוהות:

שיעור מופחת
שכר של עד 6,164 ₪ (נכון לשנת 2019):

 •  עובד – 3.1% (במקום 3.5%. דמי בריאות בלבד).

 • מעסיק- 0.48%.

שיעור מלא
שכר מעל 6,164 ₪ (נכון לשנת 2019) – ועד ההכנסה המירבית:

 • עובד – 5% (במקום 12%. דמי בריאות בלבד).

 • מעסיק – 2.12% (במקום 7.60%).

בשולי הדברים

 • יש חשיבות רבה לעובד ולמעסיק לידיעת הזכאות

  לפטור האמור.

 • החל משנת 2019 מנפיק המל"ל אישורים אוטומטיים למבוטחים שמשתלמת להם קצבת נכות כללית, על כך שהם זכאים לפטור מדמי ביטוח. המל"ל מנפיק גם אישור שמיועד למסירה למעסיק שידאג לדיווח מתאים למל"ל.

 • כפי שנמסר לנו מהמל"ל:

  • החל בשנת 2019, המל"ל מפיק אישור אוטומטי לפטור, גם למי שגמלתו הופסקה עקב הכנסה גבוהה.

  • האישורים שמפיק המל"ל לפטור ניתנים לתקופה של שנה למעסיק הספציפי, ומוארכים בהתאם.

 • לגבי שנים קודמות, יש צורך בפעולה יזומה של המעסיק להשבת דמי ביטוח ששולמו/נוכו מעבר לנדרש בחוק. המל"ל יבחן פניות שהוגשו לו כאמור, וככל שהעובד זכאי לפטור, המעסיק מקבל בחזרה את דמי הביטוח הלאומי ששילם בעבורו ובעבור העובד, ועליו להחזיר לעובד את דמי הביטוח שניכה ממנו ביתר.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה