מבזק מס מספר 813 - 

מיסוי ישראלי  9.1.2020

חוק עידוד/שינוי מבנה – יבוא IP מחו"ל לחברה קשורה בישראל, והחלת הטבות כ"הכנסה טכנולוגית" - 9.1.2020

עם תחילת שנת 2020 ניתנה ע"י מחלקת חוקי עידוד בחטיבה המקצועית ברשות המיסים החלטת מיסוי בהסכם מס' 304/20 העוסקת בתחום חוקי העידוד שנושאה: "הכנסה טכנולוגית" משירות המבוסס תוכנה.
המבקשת הינה חברה תושבת ישראל (להלן – "החברה"), שהיא חלק מקבוצה רב לאומית של חברות. הקבוצה מפעילה אתרים שונים בתחום משחקי ההימורים (קזינו וספורט) במדינות בהן ההימורים מותרים ע"פ חוק (נושא זה הודגש בהחלטת המיסוי, כמו כן הודגש כי אין גישה לאתרים אלו לכתובות IP ישראליות ולא ניתן לסלוק כרטיסי אשראי ישראלים באתרים המופעלים על ידי הקבוצה. זאת כפי הנראה למניעת טענות בדבר סיוע לדבר עבירה, והימנעות מכניסה לחשש חוק איסור הלבנת הון).
החברה עוסקת במתן שירותי פיתוח תוכנה, המאפשרת להפעיל את אתרי האינטרנט למשחקי ההימורים ("הפלטפורמה") של חברות הקבוצה במדינות המורשות. שירותי הפיתוח ניתנים לחברה זרה בקבוצה ("חברת ה- IP") שבבעלותה הקניין הרוחני של התוכנה (ה- IP). לא צוין מקום מושבה של החברה הזרה.
חברת ה- IP נותנת לחברות האחרות בקבוצה, שהן בעלות רישיון להפעלת הימורים באינטרנט במדינות השונות, זכות שימוש בפלטפורמה, בתמורה לדמי שימוש.

לאור שיקולים עסקיים, וכפי הנראה על מנת לזכות בהטבות הניתנות על פי חוק עידוד השקעות הון על הכנסה טכנולוגית מועדפת למפעל טכנולוגי מועדף (מס חברות באזור פיתוח א' – 7.5% ובאזור פיתוח אחר – 12%. מס על דיבידנד ליחיד – 20%, לחברה ישראלית – 0 ועל דיבידנד לחבר בני אדם תושב חוץ העומד בתנאים שנקבעו בסעיף 51כו(2) לחוק – 4%), שוקלת הקבוצה לבצע שינוי מבני, כדלקמן:

  1. הקניין הרוחני נשוא הפלטפורמה (ה-IP) יועבר מחברת ה- IP לחברה, בשינוי מבנה לפי חלק ה2 לפקודה וירשם בדוחותיה בעלות 0.

  2. לאחר ההעברה, החברה תהא בעלת ה- IP, תהא אחראית על ניהול אסטרטגיית המוצר ותישא בכל הסיכונים והסיכויים נשוא ה- IP, במקום חברת ה- IP.

  3. החברה תיתן לחברות האחרות בקבוצה, שהן בעלות הרישיון להפעלת הימורים באינטרנט במדינות השונות, זכות שימוש בפלטפורמה, בתמורה לדמי שימוש (יקבעו לפי עבודת מחירי העברה) ותחדל מלקבל הכנסות ממתן שירותי מו"פ.

  4. פיתוח הפלטפורמה יימשך בחברה, והוצאות פיתוח אלו יירשמו בדוחותיה כהוצאות מו"פ, ולא כעלות השירותים.

החברה ביקשה וקיבלה אישור, כי החל ממועד שינוי המבנה, מפעל החברה ייחשב "מפעל טכנולוגי", כי הכנסות החברה ממתן זכות שימוש בתוכנה מהוות הכנסה טכנולוגית כהגדרתה בסעיף 51 כד' לחוק וכי ה- IP המועבר מהווה "נכס לא מוחשי מוטב", הכל בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בסעיף 51כד לחוק ובתקנות, מידי שנה, כנדרש.

עוד נקבע כי חישוב "ההכנסה הטכנולוגית המועדפת" תעשה מידי שנה ע"פ הקבוע בתקנות, ממנה תנוכה הכנסה מנכס לא מוחשי המשמש לשיווק (כפי הנראה הכוונה ללוגו, סימן מסחרי, קשרי לקוחות וכו, שלעמדת רשות המיסים יש לייחס להם חלק מההכנסות, שאינן זכאיות להטבות, כל עוד הן עולות על 10% מרווחי החברה. ראו לעניין זה סעיף 4.1.6 (8)(ב) לחוזר מס הכנסה 9/2017).

מהפכת המידע והטכנולוגיה, כמו גם הגלובליזציה יצרו בשנים האחרונות מהפכה של ממש הן בדיני המס ואכיפתם, והן בהתנהלות החברות והנישומים, שנאלצים לקפל/ לתקן מבני מס ישנים שנבנו משיקולים שונים (מצרכים עסקיים או לשם ניצול מקלטי מס שונים). אין ספק כי מעבר ליתרונות המיסוי לפי חוק העידוד להן תזכה החברה לאחר שינוי המבנה, נחסכו ויחסכו לה עימותים עם רשויות המס, ביחס למצב הקודם, על שווי ה-IP, על השליטה והניהול בחברת ה- IP, על יחוס שונה לכלל הכנסות הקבוצה, וענייני חנ"ז.

למשרדנו ניסיון עשיר בליווי חברות בהליכים של קבלת הטבות על פי חוק העידוד במסלולים השונים ובליווי בביצוע שינויי מבנה. נשמח לעמוד לרשותכם בפניותיכם בעניין.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח רונית בר, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה