מבזק מס מספר 821 - 

מיסוי בינלאומי  5.3.2020

חברת בית צרפתית - 5.3.2020

בצרפת מקובל לעשות שימוש בחברה ייעודית לצורך החזקת נכסי נדל"ן בצרפת: חברה מסוג SCI – Société Civile Immobilière היא חברה "אזרחית" (Civile) ומשכך, נועדה להחזקה ולניהול של נכסי נדל"ן ולא לקיום פעילות עסקית או מסחרית. בדומה לחברת בית ישראלית או ל- LLC אמריקאית, החברה מהווה ישות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה אך היא שקופה לצורכי מס (למעט במקרים חריגים).
צרפתים רבים שהגיעו לישראל מחזיקים בנכסי נדל"ן באמצעות חברות SCI. השאלה היא מהו משטר המס שיחול על החברה בישראל. לשאלה זו חשיבות רבה, שהרי אם החברה תיחשב לחברה שאינה שקופה לצורכי מס בישראל, יחולו על בעלי הזכויות בה שתי רמות מיסוי: הם יתחייבו במס בצרפת בגין דמי השכירות ורווחי ההון, ולאחר מכן יתחייבו במס בישראל בעת חלוקת הרווחים, ללא זיכוי ממס זר.
לעומת זאת, אם החברה תיחשב לחברה שקופה לצורכי מס בישראל כפי שהיא בצרפת:

  • בעת הנבת דמי שכירות, בעלי הזכויות הישראלים יהיו פטורים ממס בישראל מכוח הוראות סעיף 6 לאמנה בין שתי המדינות (המעניק זכות מיסוי בלעדית על הכנסה שמופקת ממקרקעין למדינה שבה נמצאים המקרקעין).

  • בעת מכירת הנכס על ידי החברה, בעלי הזכויות

    הישראלים ישלמו מס רווח הון בישראל, אגב קבלת זיכוי מהמס הצרפתי.

השקפת חברת ה- SCI כחברת בית:
ב- 1/1/2018 נכנס לתוקפו תיקון 245 לפקודה, במסגרתו תוקן סעיף 64 הדן בחברת בית (להרחבה, ראו מבזקינו מס' 695, 720 ו- 723). בנוסחו החדש, גם חברה (ישראלית או זרה) המחזיקה בניינים בחו"ל יכולות להיחשב חברות בית, בכפוף לעמידה בשאר דרישות הסעיף. כאשר מדובר בחברה תושבת ישראל, מעמדה בחו"ל (כחברה רגילה או שקופה) אינו רלבנטי. לעומת זאת, כאשר מדובר בחברה תושבת חוץ, קיימת דרישה שתהא תאגיד שקוף גם במדינה או במדינות שבהן היא תושבת. ה- SCI מקיימת תנאי זה ולכן זו דרך המלך להשקפת החברה לצורכי מס גם בישראל.
עם זאת, קיים תנאי מהותי נוסף לסיווג החברה כחברת בית – הגשת בקשה לרשות המסים בישראל בתוך 90 יום מהתאגדותה. לדעתנו, ראוי ליתן פרשנות מקילה בכל הנוגע למועד הבחירה על ידי יחיד מוטב שמקים חברה מסוג SCI בתקופת ההטבות; קל וחומר אם הייתה לו חברה זרה קודם לעלייתו או חזרתו ארצה (להרחבה, ראו מבזקנו מספר 789).
השקפת חברת ה- SCI על פי חוזר 5/2004:
חוזר 5/2004 הדן בתושב ישראל המחזיק בחברה מסוג LLC אמריקאית, מתאים בוודאי גם להחזקה בחברה מסוג SCI. בשני המקרים החברה היא שקופה לצורכי מס במדינת התאגדותה, ואי השקפתה בישראל יביא לתוצאה בלתי רצויה של כפל מס.
עם זאת, הוראות החוזר קובעות שיראו בנישום כאילו ביקש להפעיל את הוראות החוזר אם יישם את הוראותיו עם הגשת הדוח הראשון לפקיד השומה. בדומה לנימוק לדיווח מאוחר במקרה של חברת בית כמפורט לעיל, גם במקרה זה, ראוי וסביר לפרש שיראו תנאי זה כמתקיים, אם ידווח על ה- SCI ויבקש להחיל על עצמו את הוראות החוזר, בדוח לשנת המס בה הסתיימה תקופת ההטבות. ניתן למצוא תימוכין לעמדה זו גם בהחלטת מיסוי 114/06 בה נדון מקרה של תושב חוזר רגיל (ההחלטה משנת 2006) המחזיק בחברה מסוג S-Corp (גם היא שקופה למס בארה"ב); בהחלטה נקבע שרווחים המחולקים על ידי החברה ייחשבו כדיבידנד ויהיו פטורים ממס במשך חמש שנות הפטור, כאשר בסופן יהיה רשאי לבקש כי הכנסות החברה ימוסו בידיו כהכנסתו בשיעורי המס החלים על יחיד וכן, לקזז מהמס כאמור מס שיחול בארה"ב.
לדעתנו, ניתן להסתמך על החלטת המיסוי כדי להשקיף חברה מסוג SCI לצורכי מס בישראל. אולם החוזר מציין מפורשות שהוא קובע את אופן הטיפול ב- LLC בלבד וכי במקרה שבו מבוצע שימוש בתאגיד "שקוף" אחר וקיים חשש לכפל מס, ניתן לפנות ליחידה למיסוי בינלאומי. לכן מומלץ לפנות לרשות המסים ולהסדיר את השקפת ה- SCI.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח ועו"ד גדי אלימי ולשאר חברי המחלקה הבינלאומית, ממשרדנו.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה