מבזק מס מספר 828 - 

ביטוח לאומי  7.5.2020

קורונה: מהלומה נוספת למעסיקי עובדי החל"ת בחודש אפריל. חובה לשלם דמי ביטוח לאומי. (ואולי לא?) - 7.5.2020

משה עצמאי בעל מסעדה, העסיק דרך קבע 15 עובדי.   בעקבות משבר הקורונה הוציא במחצית חודש מרץ 2020 את כל העובדים לחל"ת, ונעל את המסעדה. כך המצב גם כיום.

לדאבון ליבו וכיסו, מסתבר לו שעליו להשליש סכום של יותר מ-5,000 ש"ח למוסד לביטוח לאומי (להלן – המל"ל) עד 15.5.2020, או מועד נדחה אחר כפי שיקבע, בגין חודש אפריל, חודש בו המסעדה סגורה, ואין כל העסקת עובדים.

ביקשנו ממשה להמתין עם הדיווח על העובדים שהיו בחל"ת בכל חודש אפריל עד לרגע האחרון.  יתכן שהמל"ל יפרסם הנחיות בנושא, עוד טרם מועד זה.

רקע חוקי

 • תקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), קובעת שעובד שכיר שהיה בחל"ת בהסכמת מעסיקו ואינו עובד שכיר במקום אחר ואינו עובד עצמאי, חייב מעסיקו בתשלום דמי ביטוח בעד שני החודשים הקלנדרים הראשונים של החל"ת. החל מהחודש השלישי המלא של החל"ת העובד חייב בתשלום דמי ביטוח עבור עצמו. (לגבי תחולת האמור גם על עובד המקבל קצבת זקנה – הדבר צריך עיון).

 • סכום דמי הביטוח לעובד בתקופת חל"ת בחודשיים הראשונים כאמור, קבוע ומסתכם בסך 348.21 ₪, ללא קשר לגובה שכר העובד טרם הוצא לחל"ת.

 • אמנם המעסיק רשאי לנכות את כל דמי הביטוח ששילם, מסכומים שיגיעו לעובד ממנו בעתיד.

 • עובד שמקבל דמי אבטלה בעד חודש מלא – ינוכו דמי ביטוח לאומי ובריאות מדמי האבטלה, בלי קשר לתשלום של המעסיק.

 • ככל שהיה לעובד ולו יום העסקה אחד בחודש או שהוא עובד עצמאי בזמן החל"ת – לא יחויב המעסיק לשלם כל דמי ביטוח בשל החל"ת ביתרת אותו חודש, לו הייתה.

מסקנה מהוראות החקיקה הקיימת היא:

 • ככל שלא ישנו את התקנה, כל המעסיקים ללא יוצא מן הכלל (למעט משק בית), שהוציאו עובדים לחל"ת במהלך חודש מרץ 2020 ואילך, והללו היו בחל"ת במשך כל חודש אפריל, חייבים בתשלום דמי הביטוח בגין חודש אפריל, כאמור לעיל.

ככל שיש לעובד כמה מעסיקים, כל מעסיק חייב לשלם את דמי הביטוח הללו.

 • ככל שהעובדים ימשיכו וישהו בחל"ת גם בכל חודש מאי, תחול חבות כספית דומה על המעסיק גם בגין חודש מאי, האמורה להשתלם במחצית חודש יוני, או מועד דחוי אחר כפי שיקבע.

 • העובדים שיחזרו לעבודה עשויים להידרש ממעסיקיהם להשיב את כל דמי הביטוח שישלם המעסיק עבורם, בשני חודשי החל"ת הראשונים.

 • למיטב ידיעתנו המוסד לביטוח לאומי, שוקד על המתקת המצב החוקי הקיים, באופן מיידי.

בשולי הדברים

 • אנו סבורים שאין לראות בחל"ת הנוכחי כחל"ת רגיל, כעובד שהחליט לצאת לחופשה מבחירה או עובדת שסיימה חופשת לידה ומעוניינת להאריכה.

 • מדובר בעסקים רבים שהודממו בלית ברירה, ויתכן וחלק גדול מהם לא ישובו לפעילות רגילה.

 • מעסיקים קטנים, גם אם הצליחו לקבל מענקי פעימה ראשונה ושניה חלקיים או אף מלאים – חיובם בתשלום דמי ביטוח בעד העובדים שבחל"ת בסכומים של אלפי ₪ לחודש, הוא מהלומה ש"אין הציבור יכול לעמוד בה".

 • לא זו בלבד, אלא אף האפשרות של מעסיקים אלו להיפרע בעתיד מן העובדים בגין תשלומים אלו, קטנה עד לא מעשית.

 • אנו קוראים לקברניטי האוצר ומצטרפים למאמצי המוסד לביטוח לאומי לביצוע תיקון חקיקה, ולתת פטור למעסיקים מתשלומי דמי ביטוח אלו בתקופה קשה זו, ומיד !!

ברגע האחרון:

ראוי בשלב זה להיערך, ובמועד התשלום הקרוב של דמי הביטוח בגין חודש 4.2020, לדווח ולשלם רק בגין עובדים שהועסקו בפועל בחודש אפריל.

בגין עובדים ששהו בכל חודש אפריל בחל"ת, יתכן והדיווח ידחה למועד מאוחר יותר, בתקווה שעד אז יוסדר העניין התחיקתי, שיאפשר פטור מלא מתשלום, כאמור.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר חיים חיטמן ולרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.  

 

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה