מבזק מס מספר 9 - 

מיסוי ישראלי  2.2.2003

התרת הוצאות שהיה בחו"ל גם לשכיר בחו"ל - 2.2.2003

החל משנת המס 2003, תושב ישראל חייב במס על הכנסותיו על בסיס כלל עולמי, לרבות משכורת בחו"ל. על פי תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), הוצאות שהוצאו בקשר לנסיעה לחו"ל, וכן השהיה בחו"ל יותרו בניכוי מההכנסה, אם היו הכרחיות לייצורה של ההכנסה. ההוצאות המפורטות בתקנה כוללות הוצאות טיסה, נסיעה, אש"ל ואף הוצאות לימודי הילדים. התקנה איננה כוללת התניה לגבי מקור ההכנסה (שכיר או עצמאי). מן האמור לעיל עולה כי יש מקום להתיר הוצאות לתושב ישראל המפיק הכנסות בחו"ל, גם אם הכנסתו נובעת ממשכורת.

נדגיש כי התרת ההוצאות כפופה לסעיף 17 רישא, דהיינו יש להוכיח קשר ישיר בין ההוצאות להכנסות, ובמידת האפשר להפריד את המרכיב הפרטי מן המרכיב הפירותי.

 

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה