מבזק מס מספר 251 - 

ביטוח לאומי  17.4.2008

 תיקון 103 הבהרות והדגמות – חלק ב'. - 17.4.2008

בהמשך למבזק מס מספר 250 מיום 10 באפריל 2008 נדון במבזק זה בתיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי, אשר במסגרתו נעשו מס' שינויים מהותיים. גם במבזק זה ובאלו שאחריו נביא התייחסות מעמיקה יותר בנושאים העיקריים ששונו, תוך הצגת עמדת חוזר ביטוח לאומי, מס' 1368, (להלן: החוזר), מחודש מרץ 2008, הדן בנושא.

הכנסות פסיביות, הפטורות מתשלום דמי ביטוח ע"פ סעיף 350(א) לחוק הביטוח הלאומי

בסעיף 350(א) לחוק הביטוח הלאומי מפורטות הכנסות, שאינן מובאות בחשבון כהכנסה לעניין תשלום דמי ביטוח.

על כל הכנסה אחרת, שמקורה בסעיף 2 לפקודה, חלות הוראות חוק הביטוח הלאומי והתקנות שהותקנו לפיו – בכל תקופה ע"פ החקיקה המתאימה. להלן פירוט הסעיפים המתוקנים משנת 2008:

דיבידנד, ריבית ודמי ניכיון

ע"פ סעיף 350(א)(6) המתוקן, פטורות ההכנסות הבאות מתשלום דמי ביטוח, החל משנת 2008:

1. הכנסות מדיבידנדים, שחל עליהן שיעור מס מוגבל בסעיף 125ב לפקודה (למעט הכנסה מחברה משפחתית, חברת בית וחברה שקופה). הפטור האמור אינו מאבחן בין דיבידנד שקיבל בעל מניות מהותי לשאינו כזה.

2. הכנסות ריבית ודמי ניכיון, שחל עליהן שיעור מס מוגבל בסעיפים 125ג (ב) ו- 125ג (ג) לפקודה.

להלן דוגמה מן החוזר:

למבוטח, שהוא בעל שליטה בחברה, שאינה חברה משפחתית או חברת בית או חברה שקופה, יש הכנסה חודשית ממוצעת בסך 10,000 ש"ח בחודש. החברה החליטה, שבעלי המניות ובכללם מבוטח זה יקבלו דיבידנד בסך 30,000 ש"ח בחודש. מאחר שדיבידנד זה חייב במס הכנסה בשיעור מוגבל כאמור, הדיבידנד יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח.

דמי שכירות והכנסות פטורות ממס הכנסה

ע"פ סעיף 350(א)(7) המתוקן, פטורות ההכנסות הבאות מתשלום דמי ביטוח, החל משנת 2008:

1. הכנסות מדמי שכירות, שחל עליהן שיעור מס מוגבל:

בארץ- לפי סעיף 122 לפקודה (למגורים בלבד). מחו"ל- לפי סעיף 122א לפקודה (כל דמי שכירות).

להלן דוגמה מן החוזר :

למבוטח, העובד כשכיר בישראל, יש הכנסה ממשכורת בסך 10,000 ש"ח בחודש וכן הכנסה חודשית ממוצעת בגובה 20,000 ש"ח, שמקורה מהשכרת מגרש עסקי בארה"ב. ההכנסה מארה"ב תהיה פטורה מדמי ביטוח (אם בחר הנישום ליישם את הוראות סעיף 122א – שיעור מס הכנסה מוגבל).

נציין כי מעתה במרחב שיקול הדעת של נישום בבוחרו לבחור בהחלת סעיף 122א (מס מוגבל ללא זכות ניכוי או זיכוי, למעט פחת), או מס בשיעור רגיל, על ההכנסה החייבת (תוך קבלת ניכויים וזיכוי מס חו"ל), יש להביא בחשבון חבות או פטור מדמי בט"ל כאמור.

2. הכנסה פסיבית (שאינה הכנסה כעובד שכיר או כ"עובד עצמאי"), הפטורה ממס לפי כל דין, למעט הכנסה מפנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 345ב(א) לחוק הביטוח הלאומי, ולמעט הכנסות ששר האוצר יקבע בעתיד, בתנאים שבסעיף.

בחוזר הביטוח הלאומי (כללי 219/04 מיום 26/10/04), הוצגה הבהרה בהתאם לחוות דעת משפטית. ע"פ חוות דעת זו, הפטור מתשלום דמי ביטוח בגין שכ"ד למגורים, הורחב על כלל ההכנסות, שמקורן בדמי שכירות למגורים בישראל וללא תקרה, בין שההכנסה פטורה ממס הכנסה, ובין שהיא חייבת במס הכנסה (ובלבד שניתן להוכיח, שמדובר בהכנסה מדמי שכירות למגורים בישראל).

החוזר מחודש מרץ 2008 מדגיש במפורש, שהכנסות מדמי שכירות למגורים בישראל ימשיכו להיות פטורות ללא הגבלה, בהתאם לאותה חוות הדעת המשפטית שהוזכרה לעיל.

(נציין כי החוזר אינו מאבחן בין כנסות שכ"ד למגורים בישראל שחל עליהן חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) התש"ן – 1990, אף כי "חרגו" מתקרת הפטור, לבין אלו שדווחו כהכנסה חייבת "רגילה" לרבות ניכוי הוצאות מלא).

כתבה: אורנה צח, רו"ח

 

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה