מבזק מס מספר 359 - 

ביטוח לאומי  22.7.2010

החזר דמי ביטוח למעסיקים בתקנה 22 עבור תקופות קודמות. - 22.7.2010

תקנה 22:

על פי הרשאה מיוחדת מאת המוסד לביטוח לאומי, מעסיק רשאי לשלם דמי פגיעה לעובדיו במקום המוסד לביטוח לאומי, והמוסד משלם את דמי הפגיעה למעביד בניכוי הניכויים שבחוק. עובד, שמעסיקו קיבל הרשאה לשלם את דמי הפגיעה

כאמור, אינו זכאי לתשלום דמי פגיעה גם מהמוסד לביטוח לאומי, אלא רק מהמעביד.

ההרשאה הזו מקורה בתקנה 22 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) התשי"ד- 1954 (להלן: תקנה 22).

מכיוון שבעבר הביטוח לאומי ניכה את כל הניכויים הדרושים, בעת העברת דמי הפגיעה למעסיק, המעסיק היה פטור מהדיווח על דמי הפגיעה ששולמו לעובד.

סעיף 351 (א):

עפ"י סעיף 351(א) לחוק הביטוח הלאומי, עד לחודש דצמבר 2007 המעסיק היה פטור מדיווח, מניכוי ומתשלום דמי ביטוח לאומי בחלק העובד ובחלק המעסיק, על השכר ששולם בעבור הזמן שבו היה עובד זכאי לדמי פגיעה בעבודה (למעט בגין דמי הפגיעה עצמם אשר בגינם נוכו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במקור על ידי המוסד).

מעבידים שבעבר ביקשו החזרים (עקב הוצאת תלושי שכר רגילים), קיבלו לאור הוראת סעיף 351(א) החזר בגין דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. כיום, עמדת המוסד השתנתה והיא גורסת כי הפטור חל רק על דמי ביטוח לאומי בלבד.

החל מינואר 2008 הפטור האמור בסעיף 351(א) בוטל וממרץ 2008 המעביד מדווח על שכר רגיל, מנכה ומשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מלאים ומקבל החזרים מהמוסד עבור חלקו בדמי ביטוח לאומי על מרכיב דמי הפגיעה. (על היתרה, הן העובד והן המעביד חייבים).

החזר דמי ביטוח למעסיקים  המשלמים לפי תקנה 22 ולעובדיהם:

יש מעסיקים שלא פעלו לפי האמור לעיל. עבורם הקים המוסד לביטוח לאומי מנגנון אוטומטי להחזרת דמי הביטוח הלאומי להם ולעובדיהם.

אופן ההחזר:

בחודש אוגוסט 2009 קבלו המעסיקים המורשים על פי תקנה 22, איגרת לראשונה.האיגרת מסבירה את האמור לעיל. בימים אלו נשלחות אגרות המבהירות את הכללים להחזר לשנים הקודמות. בשלב ראשון המוסד לביטוח לאומי מרכז את הנתונים הידועים לו אודות המעסיקים המורשים על פי תקנה 22, שבמהלך השנים 2007-1997 שילמו דמי פגיעה לעובדיהם וזכאים להחזר. בהמשך המוסד לביטוח לאומי פונה אל המעסיקים להשלמת הפרטים הדרושים לביצוע החישוב ולהצהיר על נכונות הנתונים המדווחים.

הדיווח על הנתונים מתבצע באמצעות שאלון שנשלח למעסיקים בתאריך 28/06/2010. בשאלון התבקשו המעסיקים להצהיר על בקשתם לקבלת החזר דמי ביטוח, אם מגיע להם החזר עבור אחת השנים שבין 1997 ל- 2007, לפי אחת משלוש האפשרויות המצוינות בשאלון.

ביצוע ההחזר לעובד:

דמי הביטוח הלאומי שנוכו מהעובד ביתר, יוחזרו ישירות לחשבון הבנק של העובד על פי הפרטים המופיעים במוסד לביטוח לאומי. (אם יש לעובד חובות- הם יקוזזו).

ביצוע ההחזר למעסיק:

ההחזר יועבר לחשבונו של המעסיק במוסד לביטוח לאומי, לאחר קיזוז יתרות חוב בתיק, אם קיימים, ולאחר בדיקת קיזוז החזרים שכבר הועברו אל המעסיק בעבר, אשר מובן כי היה עליו להעביר לעובד את חלקו בהחזרים אלה.

הערה למעסיקים שבתקנה 22

מעסיקים שפעלו כחוק, ולא דיווחו על העובדים בזמן שבו הם היו זכאים לדמי פגיעה בעבודה, אינם זכאים להחזר, שכן לא שילמו דמי ביטוח ביתר.

 

מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע"מ עם רו"ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

 

 נכתב ע"י רו"ח אורנה צח (גלרט) ועל ידי חיים חיטמן.

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה