מבזק מס מספר 807 - 

מיסוי ישראלי  27.11.2019

חברה בית/משפחתית – הזדמנות אחרונה לבקשת "חדילה" לשנת 2020, והשלכות - 27.11.2019

סוף חודש נובמבר 2019 הוא תאריך קריטי ואחרון בהחלט, לקבלת החלטות בעניין הפסקת החלת מעמד של חברה בית או חברה משפחתית, לשנת 2020.
להלן נתייחס לשתי סוגיות בעניין:

חברת בית וסעיף 3(ט1)
במבזק מס 744 פרטנו מצבים בהם חברת בית קיבלה הלוואה לתכלית כלכלית מחברה קשורה אשר הינה חברה רגילה, הלוואה לשם רכישת נכס מסחרי שבמקרים רבים משמש את החברה הרגילה לצורך פעילותה העסקית.
ואולם סעיף 3(ט1)(9) המסייג החלת דין "משיכה מחברה" במקרה של הלוואה מחברה לחברה קשורה, אינו חל ככל שהחברה הלווה הינה "תאגיד שקוף" (חברת בית/משפחתית), קרי בתום השנה העוקבת עלול לחול על בעל המניות המהותי, מיסוי על ההלוואה – כדיבידנד.
ככל שהלוואה ניתנה כאמור מחברה רגילה לחברת בית בשנת 2019, מועד החיוב לפי 3(ט1) יחול בתום שנת 2020.

חדילה של חברה הבית מלהיות חברת בית החל משנת 2020, יכולה לדעתנו ליתן פתרון לכך שלא יחול חיוב לפי סעיף 3(ט1) ב- 31.12.2020, כיוון שלא מתקיימת למעשה "משיכה" (כי אין יותר תאגיד שקוף) בכל שנת 2020, ובמועד החיוב, אין קיום לסעיף החיוב.

הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית או חברת בית
הן סעיף 64 בעניין חברת בית, והן סעיף 64א בעניין חברה משפחתית, מתנים הפסקת תחולת סעיפים אלו בשנת המס העוקבת, במתן הודעה לפקיד השומה, עד חודש לפני תחילת שנת המס העוקבת.
בענייננו – על מנת שלא להמשיך להיחשב חברת בית/משפחתית בשנת המס 2020, חייבים להגיש בקשה להפסקה כאמור, עד חודש לפני תחילת שנת המס העוקבת. על פי הפסיקה – המדובר הוא על חודש קלנדרי מלא, קרי עד תום חודש נובמבר 2019.
מכיוון שהשנה תאריך זה יוצא בשבת, המלצה חמה היא להגיש הבקשה, עם חותמת "נתקבל" או אישור מסירה אחר, עד מחר יום חמישי, ה- 28.11.2019 !!.
ההודעה בחברה משפחתית תיעשה על גבי טופס 2590, ואילו בחברת בית יש לשלוח הודעה בכתב לפקיד השומה אשר חתומה על ידי כל בעלי מניותיה של החברה.

נזכיר ונדגיש כי חברה שחדלה להיות חברת בית, לא תוכל לשוב ולבקש להיות חברת בית, וחברה שחדלה להיות חברה משפחתית זכאית, לא תוכל לשוב ולבקש להיות חברה משפחתית זכאית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטנית) ענבל שני ורו"ח (משפטן) ישי חיבה ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה