מבק מס מספר 794 - 

מיסוי ישראלי  8.8.2019

חברה משפחתית – תיקון 245 – האמנם תיקון מבהיר? - 8.8.2019

ביום 23 ביולי 2019 פרסמה רשות המיסים את חוזר מס הכנסה מספר 2/2019 (להלן: "החוזר") בנושא: חברות בית וחברות משפחתיות, בעקבות תיקון מספר 245 לפקודה. במבזק מס זה נתייחס לנאמר בחוזר בעניין חברה משפחתית בלבד.
במסגרת תיקון 245, נקבע כי חברה שבעלי מניותיה עונים על הגדרת "קרוב" פסקאות (1) ו- (2) בסעיף 88 לפקודה, עשויה להיכלל בתחולת חברה משפחתית. משמעות התיקון הינו הרחבת ההגדרה, כך שגם חברה שבעלי מניותיה עונים על הקרבה המשפחתית צאצא של אח או אחות (אחיינים), וכן אח או אחות של הורה (דודים), תוכל החברה להיחשב חברה משפחתית, בהנחה שהיא עומדת בשאר דרישות הסעיף.
עוד נקבע בחוזר במילים ספורות בלבד ובקצרה: "כמו כן, הובהרו במסגרת התיקון הוראות נוספות בסעיף 64א, בין היתר, הוראות לעניין הגדרת "רווחים שחולקו מהכנסות החברה"…"
נציין כי בחוזר הודגשה במילה "הובהרו"…
במה עסקינן?
כבר באוגוסט 2013, במבזק מס מספר 512 כתבנו, בהסתמך על פסקי הדין של ביהמ"ש המחוזי (כבוד השופט מגן אלטוביה) קרלוס בגס ושלמה שפירא, שלימים אושר בביהמ"ש העליון (ע"א 8847/13 שלמה שפירא ואחרים נ' פ"ש גוש דן ואח' (להלן- "הלכת שלמה שפירא"), כי לדעתנו נוצרה ונותרה עדיין הפרשנות לפיה רווחי חברה משפחתית שקוזזו כנגד הפסדי החברה שנוצרו בתקופת ההטבות, ניתנים לחלוקה, כדיבידנד פטור ממס לבעלי המניות (בהנחה שלחברה רווח הניתן לחלוקה), בהתאם לפרשנות ביהמ"ש, זאת בניגוד לרווחים שקוזזו כנגד הפסדי החברה בטרם היותה חברה משפחתית, הכל בהתאם להבחנות שקבע ביהמ"ש בפסקי הדין הנ"ל ולנוסח.
עם תיקון 197 לפקודה, אמנם תוקנה הגדרת "הכנסה חייבת" בסעיף 64א(א) לפקודה, אולם מנוסח הסעיף, שקבע כי לנישום תיוחס הכנסתה החייבת והפסדיה של החברה, תוך הפרדה ניסוחית ביניהם, ניתן להסיק ש"הכנסה חייבת" כהגדרתה בסעיף אינה כוללת את ההפסדים. לפיכך, בחלוקת הרווחים מ"הכנסתה החייבת של החברה" כדיבידנד, יחשב הדבר כדיבידנד פטור (הסכום לפני קיזוז ההפסדים כאמור) לפי סעיף 64א(א)(1). בעקבות טענה זו, תוקן הסעיף במסגרת תיקון 245 כאמור. לגבי תיקון זה – טוענת רשות המיסים כי המדובר בתיקון מבהיר.
בהתייחס לנוסח הסעיף, כמוסבר לעיל, ולהלכת שלמה שפירא, שהבחינה בין הפסדי החברה המשפחתית לפני היותה משפחתית ובין הפסדיה בתקופת ההטבות, לדעתנו, בעניין זה אין לראות בתיקון – "תיקון מבהיר" והוא אמור לחול רק בחלוקת דיבידנדים מיום 1 בינואר 2018 ואילך בלבד.
נציין כי באותה רוח תוקנה, במסגרת תיקון 245 לפקודה, הגדרת "רווחים" בסעיף 64א(א)(7)(א). במכירת מניות החברה המשפחתית (ובמקביל – מעלות המניות לרוכש) יקוזז מסכום התמורה חלקו של המוכר ברווחי החברה המשפחתית בתקופת ההטבות, שלא חולקו (משום שהוא שילם עליהם מס שולי) – לאחר תיקון 245, מרווחים אלו יקוזזו הפסדים שנוצרו בחברה בתקופת ההטבות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח רונית בר, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה